تاکستان های ملایر”
شهرستان ملایر، دارای بیش از ۶۳ هزار هکتار باغ میباشد؛ که از این میزان ۲۰ هزار و ۷۲۳ هکتار مربوط به تاکستان های انگور میباشد؛ که سالانه با تولید بیش از ۳۵۱ هزار تن انگور؛ رتبه اول تولید انگور را در کشور دارا میباشد. ملایر سه برابر متوسط جهانی انگور تولید مینماید، این شهرستان از نظر سطح تاکستانهای انگور، در رده ششم جهانی قرار گرفته است!