آتش نشانی مرکزی
     آتش نشانی شهرک ولیعصر
     آتش نشانی 15 خرداد

 

 

 

 

آتش نشانی مرکزی

آدرس : خیابان شهدا، میدان امام حسین (ع)، خیابان شهید باهنر
کد شهر : 081
تلفن : 33345555 - 33342222 - 

 

آتش نشانی شهرک ولیعصر(ایستگاه شماره 3)

آدرس : بلوار نبوت، روبروی بیمارستان مهرر
کد شهر : 081
تلفن : 33344444

 

آتش نشانی 15 خرداد (ایستگاه شماره 2)

آدرس : میدان آزادگان، بلوار شهدای ۱۵ خرداد
کد شهر : 081
تلفن : 32223333 - 32244444