موزه لطفعلیان
     ندامتگاه مرکزی ملایر
     میرشاهولد
     دارالقرآن
     گورستان بهشت هاجر

 

 

موزه لطفیعیان

آدرس : ملایر خیابان مصطفی خمینی- کوچه شهید علیرضا شهبازیان
کد شهر : 081
تلفن : 32221599

 

ندامتگاه مرکزی ملایر

آدرس : ملایر خیابان رستگار مومنی
کد شهر : 081
تلفن : 33225755

 

میرشاهولد

آدرس : ملایر خیابان شهدا
کد شهر : 081
تلفن : 32222809

 

دارالقرآن

آدرس : ملایر خیابان طاهرنیا
کد شهر : 081
تلفن : 32222270

 

گورستان بهشت هاجر

آدرس : جاده اراک ملایر
کد شهر : 081
تلفن : 32222292