• شماره تماس های ضروری شهرستان

  ۱۳۹۴/۰۹/۲۰     ۰۱:۴۷:۵۱
  شماره تماس های ضروری شهرستان

       کدهای اضطراری سه رقمی
       کدهای اضطراری چهار رقمی

   

   

   

   

  کدهای اضطراری سه رقمی

  کد  ارگان کد  ارگان
  110  پلیس 125  آتش نشانی
  111  ارتباط با دولت 129  دادگستری
  112  هلال احمر 131  جهاد کشاورزی
  113  اداره اطلاعات 132  ارتباط با قوه مقننه
  114  اطلاعات سپاه 133  تاکسی برون شهری
  115  اورژانس 134  هوا شناسی
  116  حراست انتظامی 137  شهرداری
  117  خرابی تلفن ثابت 190  شکایت از اورژانس
  118  اطلاعات تلفن ثابت 192  تقویم و ساعات شرعی
  119  اعلام ساعت رسمی 193  اداره پست
  120  پلیس راه 194  خرابی گاز
  121  اتفاقات برق 195  شکایت از مخابرات
  122  اتفاقات آب 197  شکایت نیرو انتظامی
  123  اورژانس بهزیستی 199  فرودگاه هواپیمایی
  124  مبارزه با گرانفروشی    

   

  کدهای اضطراری چهار رقمی

  کد ارگان کد ارگان
  1504 حفظ منابع طبیعی 1520 آموزش و پرورش
  1540 حفظ محیط زیست 1590 پزشک خانواده
  1480 مشاوره بهزیستی 1544 اینترنت آسیا تک
  1490 وزارت بهداشت 1690 نظارت نظام پزشکی