• شماره تماس های ضروری شهرستان

  ۱۳۹۴/۰۹/۲۰     ۰۱:۴۷:۵۱
  شماره تماس های ضروری شهرستان

       کدهای اضطراری سه رقمی
       کدهای اضطراری چهار رقمی

   

   

   

   

  کدهای اضطراری سه رقمی

  کد ارگانکد ارگان
  110 پلیس125 آتش نشانی
  111 ارتباط با دولت129 دادگستری
  112 هلال احمر131 جهاد کشاورزی
  113 اداره اطلاعات132 ارتباط با قوه مقننه
  114 اطلاعات سپاه133 تاکسی برون شهری
  115 اورژانس134 هوا شناسی
  116 حراست انتظامی137 شهرداری
  117 خرابی تلفن ثابت190 شکایت از اورژانس
  118 اطلاعات تلفن ثابت192 تقویم و ساعات شرعی
  119 اعلام ساعت رسمی193 اداره پست
  120 پلیس راه194 خرابی گاز
  121 اتفاقات برق195 شکایت از مخابرات
  122 اتفاقات آب197 شکایت نیرو انتظامی
  123 اورژانس بهزیستی199 فرودگاه هواپیمایی
  124 مبارزه با گرانفروشی  

   

  کدهای اضطراری چهار رقمی

  کدارگانکدارگان
  1504حفظ منابع طبیعی1520آموزش و پرورش
  1540حفظ محیط زیست1590پزشک خانواده
  1480مشاوره بهزیستی1544اینترنت آسیا تک
  1490وزارت بهداشت1690نظارت نظام پزشکی